Over dit Impact Report

Wat waren voor VodafoneZiggo de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en thema’s uit 2021? Met dit Impact Report geven we onze stakeholders inzicht in die vraag. En leggen we verantwoording af over de resultaten. We schetsen een eerlijk beeld van het voorbije jaar, waarbij we niet alleen zaken belichten die goed gingen, maar ook ingaan op verbeterpunten en uitdagingen die nog voor ons liggen. Op onze corporate website vodafoneziggo.nl staat de meest actuele informatie over de laatste ontwikkelingen, projecten en programma’s.

Opzet en inhoud

Dit jaar rapporteren we opnieuw in lijn met de Core-optie van de Global Reporting Initiative Standards, ofwel de GRI Standards. Dit is het meest volledige en algemeen aanvaarde richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving in de wereld. We rapporteren in lijn met de General Disclosures 2016 en nemen waar mogelijk specifieke GRI-indicatoren op voor onze materiële onderwerpen. De rapportagecriteria van onze prestaties omtrent onze milieu-impact zijn intern gehanteerde criteria, gebaseerd op de definities van het Greenhouse Gas Protocol.

Alle gerapporteerde gegevens komen voort uit onze interne metingen, berekeningen, opgaven door derden of interne systemen. Als we specifieke methoden van meten of inschattingen moeten hanteren om indicatoren te bepalen, dan lichten we dat expliciet toe in de bijbehorende teksten. Net als wijzigingen in definities of onze rekenmethodiek ten opzichte van eerder gerapporteerde jaren. In dit verslag leggen we verantwoording af over onze eigen activiteiten en prestaties, niet over de activiteiten van eventuele partners of onze impact in de keten. Als er acquisities of desinvesteringen plaatvinden, worden alle gegevens meegenomen vanaf de acquisitiedatum en tot op de datum van desinvestering, tenzij anders vermeld.

Het Impact Report is opgebouwd vanuit een reeks materiële onderwerpen. De inhoud van het rapport kwam tot stand door de inzet van managementleden die verantwoordelijk zijn voor de strategie, activiteiten en prestaties binnen deze materiële onderwerpen. Samen met de negen leden van de directie bepaalden zij de opzet van het rapport en leverden zij alle kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aan voor de verslaglegging. Onze CSR Committee beoordeelde de inhoud van het Impact Report en gaf akkoord op de definitieve versie. De afdeling Corporate Communicatie & External Engagement was verantwoordelijk voor de samenstelling, eindredactie en publicatie.

De gepresenteerde financiële cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van VodafoneZiggo Group B.V., voor het jaar eindigend op 31 December 2021, opgesteld overeenkomstig US GAAP en voorzien van een controleverklaring door KPMG Accountants N.V. op 11 maart 2022.

Onze ambitie

Elk jaar streven we naar een nog transparanter en vollediger Impact Report, met focus op thema’s waaraan onze stakeholders het meeste belang hechten. Hoe goed we hierin slagen, blijven we in de komende jaren monitoren via materialiteitsanalyses. Om helder te krijgen wat precies onze invloed is op de wereld om ons heen, laten we de komende jaren ook regelmatig impactstudies uitvoeren. Daarnaast sluiten we ons aan bij de nieuwe richtlijnen op het gebied van verslaggeving. Zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSR-D) en de hernieuwde GRI Universal Standards 2021.

Voor vragen over dit rapport of VodafoneZiggo kun je mailen naar pers@vodafoneziggo.com

Colofon

Website realisatie
F19 Digital Reporting

Ontwerp
Marco van Buren

Tekstredactie
Schrijf-Schrijf

Inhoudelijke ondersteuning
Sustainalize