Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

Recept voor een Impact Report

Relevante onderwerpen voor ons en onze stakeholders. Daarover rapporteren we in dit Impact Report. Om te bepalen wat die onderwerpen zijn, raadplegen we vele bronnen. We peilen de verwachtingen van onze interne en externe stakeholders, houden onze strategische pijlers tegen het licht, en onderzoeken de maatschappelijke ontwikkelingen die onze organisatie kunnen beïnvloeden.

Hiervoor gebruiken we externe onderzoeken, media- en politieke scans, issue-analyses, individuele gesprekken en HeartBeat; ons medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast kijken we naar de GRI-richtlijnen, onze reputatieonderzoeken, bedrijfsrisico’s, trendanalyses, marktontwikkelingen en factoren die invloed hebben op vertrouwen en reputatie. Al deze bronnen brengen de voor ons meest materiële onderwerpen voort. Samen vormen ze de basis voor ons Impact Report.

In 2021 vroegen we onze interne en externe stakeholders om de materiële onderwerpen te prioriteren. Zoals ons stakeholderoverzicht aantoont, werkten er in totaal 215 stakeholders mee aan deze analyse. Ons Senior Leadership Team (SLT) en Senior Management Team (SMT) keurden de uitkomsten vervolgens goed, waarmee zij verantwoordelijkheid dragen voor acties en prestaties op deze materiële onderwerpen. Onze voortgang en het beleid voor deze materiële onderwerpen wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van behaalde resultaten. Als dit aanleiding geeft om onze aanpak of ons beleid te wijzigen, dan rapporteren we daarover in de betreffende hoofdstukken.

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Hieronder staan – in alfabetische volgorde – de materiële onderwerpen die in dit Impact Report aan bod komen:

Betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk: Werken aan een betrouwbaar, innovatief en toekomstbestendig netwerk dat beschikbaar is voor iedereen.

Circulaire economie: Werken aan een economie waarin gebruikte producten een nieuw leven krijgen, grondstoffen gerecycled worden en producten langer gebruikt worden.

Dataveiligheid van onze klanten: Beschermen van klanten, consumenten en bedrijven tegen (cyber)criminaliteit.

De klant centraal stellen: Klanten centraal stellen door naar ze te luisteren en samen met hen bestaande en nieuwe producten en diensten te verbeteren en ontwikkelen.

Digitale inclusie voor iedereen: Zorgen dat heel Nederland op een verantwoorde manier mee kan komen in de digitale samenleving, door te helpen om digitale vaardigheden te leren.

Diversiteit en een inclusieve cultuur: Een diverse en inclusieve werkomgeving creëren die een afspiegeling is van de samenleving; een plek waar iedereen zich thuis en veilig voelt.

Elektromagnetische straling: Transparantie bieden en open communiceren over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

Energieverbruik en CO2-emissies: Actief verminderen van het energieverbruik en de CO2-emissies die uitgestoten worden als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van VodafoneZiggo.

Ethisch werken: Werken op een verantwoordelijke, eerlijke en integere manier.

Financiële prestaties: Gezonde en solide financiële prestaties nastreven om op lange termijn waarde te kunnen blijven creëren voor al onze stakeholders.

Governance en wet- en regelgeving: Verantwoord en goed bestuur op de lange termijn en voldoen aan wet- en regelgeving.

Innovatieve producten en diensten: Vernieuwende producten en diensten bieden die mensen verbinden, vooruithelpen en in staat stellen om deel te nemen aan de maatschappij.

Maatschappelijke partnerships: Samenwerken met (en ondersteunen van) organisaties die zich richten op het bevorderen van digitale en sociale inclusie.

Privacy van onze klanten: Beschermen van (en verantwoord omgaan met) persoonlijke klantgegevens.

Technologische oplossingen voor de maatschappij: Producten en diensten bieden die bijdragen aan een samenleving die veiliger, efficiënter, gezonder, digitaler en schoner is.

Transformatie naar een digitale organisatie: Werken aan een wendbare, flexibele organisatie die voorbereid is op de digitale toekomst.

Verantwoord en ethisch ketenbeheer: Werken aan een eerlijke, ethische en verantwoorde in- en verkoopketen.

Verantwoordelijke werkgever: Medewerkers ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, via trainingen, persoonlijke begeleiding en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn onze stakeholders?

Van individuen tot bedrijven, van instellingen tot de overheid. VodafoneZiggo maakt communicatie mogelijk voor de hele samenleving. Iedereen die beïnvloed wordt door onze acties, of die invloed heeft op ons, zien wij als stakeholder. Als een van de grootste telecomaanbieders in Nederland, dienen we een groot maatschappelijk belang. Daarom houden we voortdurend contact met stakeholders. We willen weten wat er speelt in de wereld en welke rol zij daarin zien voor VodafoneZiggo. Hun inzichten vormen waardevolle input voor onze strategische keuzes. In onderstaande stakeholdertabel geven we inzicht in de dialogen die we in 2021 met onze stakeholders voerden, de frequentie van die gesprekken en de onderwerpen die naar voren kwamen. Ook is te lezen hoe wij daar als organisatie op hebben gereageerd.

Stakeholdergroep   

Hoe we in gesprek zijn   

Onderwerpen en issues  2021

Onze reactie   

Koppeling materieel onderwerp   

Klanten  

1. Reputatieonderzoek (op kwartaalbasis);
2. NPS-metingen (maandelijks);
3. Workshops met klanten om behoeften, wensen en ervaringen van de klant goed te begrijpen (doorlopend);
4. Vodafone & Ziggo Community (doorlopend);

1. Verbeterde klantervaring en -loyaliteit;
2. Verbeterde cusomer journeys;
3. Connectiviteit: altijd en overal verbonden met vaste en mobiele verbinding;
4. Verbeterde Wifi dekking;
5. Content;
6. Verbeterde kijk-ervaring;
7. Digitale transformatie;

1. Investeren in digitale infrastructuur;
2. Verdere uitrol van GigaNet (5G op mobiel en docsis 3.1 op vast);   
3. Internet of Things-oplossingen
4. SmartWifi modem update en lancering SmartWifi pods voor de optimaliserng van het wifi-netwerk;

1. Dataveiligheid van onze klanten;
2. De klant centraal stellen;
3. Digitale inclusie voor iedereen;
4. Elektromagnetische straling;  
5. Maatschappelijke partnerships;  
6. Privacy van onze klanten;
7. Technologische oplossingen voor de maatschappij  

Medewerkers  

1. Heartbeat-onderzoek (drie keer per jaar);
2. All Hands-sessies (op kwartaalbasis);
3. Gezamenlijke deelname aan vrijwilligersactiviteiten (doorlopend);
4. Onboarding nieuwe collega's (maandelijks);
5. Ondernemingsraad (doorlopend);
6. Update op het intranet door CEO (maandelijks);  

1. Thuiswerken en hybride werken;
2. Gezondheid en welzijn van medewerkers;
3. Digitale transformatie;
4. Veilige en COVID-19 veilige werk
omgeving voor alle werknemers;
5. Leiderschap gebaseerd op ons leiderschap
profiel;
6. Maximaliseren van interne mobiliteit
met voortdurende ondersteuning op
persoonlijke ontwikkeling;
7. Focus op toekomstige vaardigheden en capaciteiten,
rationalisatie en standaardisatie;
8. Een toekomstbestendig organisatieontwerp
met ruimte voor diversiteit, gelijke behandeling en inclusiviteit;

1. We hebben een blauwdruk ontwikkeld voor het hybride werken tijdens en na de coronacrisis;
2. Creëer een veilige en digitale
werkomgeving, met
aandacht voor het psychisch
en mentaal welzijn van
onze medewerkers;
3. Voortdurend investeren
en ontwikkeling van onze
medewerkers met een uitgebreid
digitaal leerplatform;
4. Actief Diversity, Equity & Inclusion beleid;

1. Diversiteit en inclusieve cultuur;
2. Transformatie naar een digitale organisatie;
3. Verantwoordelijke werkgever  

Overheid (o.a. politiek, ministeries, en regelgevers)  

1. Regelmatig overleg met directie en allerlei andere niveaus binnen de organisatie over verschillende thema's (doorlopend);
2. Op verschillende momenten binnen en buiten het wetgevingsproces contact met relevante partijen en organisaties over zaken die VodafoneZiggo raken (wanneer relevant);
3. Bijdrage leveren door actief deel te nemen in consultaties op verschillende terreinen (bijv. voor regels omtrent een investeringsplicht in Nederlandse content) (incidenteel);
4. Werkbezoeken en informatiesessies organiseren met professionele stakeholders om in dialoog te gaan over belangrijke materiële thema's (incidenteel);
5. Bijdrage leveren aan rondetafelgesprekken en expertsessies (incidenteel);  

1. Gebruikstoename door corona op onze netwerken;
2. Digitale inclusie;
3. Hybride werken;
4. Veiligheid en integriteit van onze netwerken;
5. Groene en digitale transities;  
6. Voorkomen non-compliance;
7. Cyberveiligheid;
8. Uitrol vaste en mobiele netwerken;

1. We blijven onze input geven voor voorgestelde beleid, en we blijven ons inzetten om compliant te blijven met nieuwe wet- en regelgeving;
2. We blijven onze constructieve inzichten delen waar mogelijk met stakeholders binnen de overheid;   

1. Circulaire economie;
2. Dataveiligheid van onze klanten;
3. Digitale inclusie voor iedereen;
4. Elektromagnetische straling; 
5. Energieverbruik en CO2-emissies;  
6. Ethisch werken;
7. Governance en wet- en regelgeving;  
8. Innovatieve producten en diensten;  
9. Privacy van onze klanten   

Industrie (o.a. sector- en brancheorganisaties)  

1. Regelmatig contact via sectororganisaties (bijv. Nldigital, VNO-NCW, Monet) (doorlopend);
2. Deelnemen aan platformgesprekken (incidenteel);

1. Interoperabiliteit;
2. Digitale inclusie;
3. Digitaal welzijn;   

1. We blijven constructief samenwerken met de sector- en brancheorganisaties om issues rondom interoperabiliteit, etc. af te stemmen;
2. Waar nodig trekken we als telecomsector gezamenlijk op over beleidsveranderingen die de telecomsector raken;   
3. Wij werken nauw samen met ACM
met betrekking tot naleving,
incidenten en potentieel
verschillende opvattingen over de
interpretatie van de wet;
4. Wij werken samen met lokale
overheden over de beste
manier voor de uitrol van onze
netwerken op hun grondgebied;

1. Circulaire economie;
2. Dataveiligheid van onze klanten; 
3. Digitale inclusie voor iedereen;
4. Elektromagnetische straling;
5. Energieverbruik en CO2-emissies;  
6. Ethisch werken;  
7. Governance en wet- en regelgeving;  
8. Innovatieve producten en diensten;  
9. Privacy van onze klanten   

Maatschappij  

1. Streven om (wisselende, soms tijdelijke) allianties te bouwen om problemen te agenderen, op te lossen en/of beleid te beïnvloeden. Denk hierbij aan de Alliantie Digitaal Samenleven die mensen in staat wil stellen om mee te doen in de digitale samenleving (incidenteel); 
2. Het organiseren van evenementen in samenwerking met externe relaties (incidenteel);
3. Partner van diverse maatschappelijke organisaties (bijv. Netwerk Mediawijsheid, ECP, JINC en VHTO) (doorlopend); 

1. Digitale inclusie;
2. Groene en digitale transities;  

1. We hebben een blauwdruk ontwikkeld en gedeeld voor het hybride werken werken tijdens en na de coronacrisis;
2. We zetten ons via ons People Planet Progress-programma in om de samenleving beter te maken op vlakken zoals digitale inclusie, digitaal welzijn en CO2-reductie;  

1. Circulaire economie;
2. Dataveiligheid van onze klanten;
3. Digitale inclusie voor iedereen;
4. Elektromagnetische straling;
5. Energieverbruik en CO2-emissies;  
6. Ethisch werken;
7. Governance en wet- en regelgeving;  
8. Innovatieve producten en diensten;  
9. Privacy van onze klanten   

Investeerders  gemeenschap

1. Op verschillende niveaus (van directie tot operationele bedrijfsvoering) samenwerken met moederbedrijven en (buitenlandse) collega's (doorlopend);
2.Publicatie financiële resultaten en o.a. de media en analisten daarover informeren (kwartaal);
3. Meerdere malen per jaar conferenties bijwonen waar analisten kunnen spreken met ons senior management (2-3 keer per jaar);
4. Elke paar jaar organiseren we een office day waar ons senior management een  business- en strategie update geeft aan verschillende stakeholders (elke 2-3 jaar);
5. Beantwoording van (basis)vragen over VodafoneZiggo van analisten/media, en verzoeken aan CFO (doorlopend);   

1. Marktontwikkelingen;
2. Economische ontwikkelingen;
3. Positie concurrenten;
4. Uitrol (nieuwe) netwerken zoals DOCSIS 3.1 en 5G;
5. Duurzame obligaties;
6. Regelgeving(risico's);  

1. Verduidelijken van onze strategie, GigaNet en financiële verwachtingen naar buiten toe;  
2. Duurzame obligatieleningen van in totaal € 2,1 miljard uitgegeven;
3. Klimaatambities direct koppelen aan financieringsstrategie;

1. Betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk;
2. Circulaire economie;  
3. De klant centraal stellen;
4. Digitale inclusie voor iedereen; 
5. Energieverbruik en CO2-emissies; 
6. Ethisch werken;
7. Financiële prestaties;  
8. Governance en wet- en regelgeving; 
9. Innovatieve producten en diensten;   
10. Maatschappelijke partnerships; 
11. Privacy van onze klanten; 
12. Transformatie naar een digitale organisatie

Leveranciers  

1. Performance promo planning calls (tweewekelijks);
2. Beoordelingsvergaderingen (op kwartaalbasis);
3. Vergadering op bestuursniveau (enkele keren per jaar);
4. Directievergaderingen (1 tot tweejaarlijks);  

1. 5G;
2. Vraag- en aanbodveranderingen door het coronavirus;
3. Impact coronavirus op leveringszekerheid en bevoorradingsketen;
4. Portfolioveranderingen door het coronavirus;
5. Verschuiving van fysieke verkoop naar digitale verkoop door het coronavirus;  
6. Werken aan duurzame verbetering van onze hele organisatie, operatie en keten;

1. Vanwege onze constructieve relatie met onze leveranciers, door de hoge vergaderfrequentie, werden er tijdig oplossingen gevonden voordat er onvoorziene situaties optraden;  
2. Samen met onze leveranciers
implementeerden we duurzame
oplossingen geïmplementeerd die resulteerden in
kostenreducties, evenals
reducties in energie- en
materiaalverbruik.
3. Partnership met Ecovadis voor leveranciers audit. Dit is een evaluatie van hoe goed een bedrijf heeft geïntegreerd de principes van MVO in hun bedrijf en managementsysteem heeft geïntegreerd.
De beoordeling maakt deel uit van onze aanbestedingsprocedure. De toepassingscriteria zijn verdeeld over vier thema's: milieu, arbeid en mensenrechten (Werknemer Veiligheid & Gezondheid, Werken omstandigheden, Sociale Dialoog, Kinderarbeid, Gedwongen Arbeid en mensenhandel, Diversiteit, Discriminatie en Externe Stakeholder Mensenrechten, ethiek & duurzame inkoop).

1. Circulaire economie;  
2. Dataveiligheid van onze klanten;
3. De klant centraal stellen;
4. Elektromagnetische straling; 
5. Ethisch werken;
6. Governance en wet- en regelgeving;  
7. Privacy van onze klanten