Hoe we waarde creëren voor onze stakeholders

Zorgen dat Nederland verbonden blijft. Nooit eerder was onze essentiële rol in de Nederlandse samenleving zo duidelijk als tijdens de pandemie. We maakten mogelijk dat miljoenen mensen contact onderhielden met vrienden, familie, collega’s, klasgenoten en klanten. Een mooi voorbeeld van hoe wij waardevol zijn voor onze vele stakeholders.   

Om inzicht te hebben in hoe wij waarde creëren, gebruiken we het waardecreatiemodel. Dit is in lijn met Integrated Reporting, een samenhangende vorm van verslaglegging. Het model laat zien welke waarde we creëren, voor wie, en hoe precies. Zo wordt duidelijk wat wij nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren (input), wat we daar vervolgens mee doen (bedrijfsmodel), en wat hiervan de uitkomsten zijn en hoe die impact hebben op milieu en maatschappij (output). Het waardecreatiemodel toont dus in één oogopslag de essentie van onze organisatie.  

INPUT

Als organisatie maken we gebruik van verschillende kapitalen. Een van de belangrijkste is ons netwerk. Zonder alle zendmasten, datacentra, wijkkasten en kabels in de grond zijn we niet in staat een landelijk dekkend netwerk te bieden aan onze klanten. Ook zijn financiële middelen nodig om te kunnen blijven investeren in ons netwerk, in onze medewerkers en in duurzame en innovatieve oplossingen.  
 
Cruciaal zijn onze mensen zelf, die ervoor zorgen dat onze strategie wordt uitgevoerd. Zij zetten hun kennis en ervaring in om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren. Ze maken afspraken met leveranciers, voeren onderhoud uit aan onze systemen en staan dagelijks in contact met klanten.  
 
Verder hebben we ook natuurlijke bronnen nodig. Denk aan energie, water en grondstoffen voor de ontwikkeling van onze netwerken, onze kantoren en de producten die we verkopen. En tot slot werken we samen met maatschappelijke partners om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.  

BEDRIJFSMODEL

Centraal in het waardecreatiemodel staan onze kernactiviteiten en strategie. De strategie is gericht op het bereiken van ons doel: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Dit doen we aan de hand van vier strategische pijlers

  • De klantbelofte waarmaken

  • Digitaliseren

  • Zorgen voor fantastische producten

  • Investeren in de toekomst

Onze kernactiviteiten zijn er vervolgens op gericht om deze strategische pijlers te ondersteunen en in bij te dragen aan ons doel. Tot slot sturen we vanuit onze organisatiestructuur ook op het beheersen van onze interne en externe risico’s en ethisch handelen. 

OUTPUT

Onze producten, diensten en activiteiten hebben allerlei interne en externe resultaten. Zo zorgen we ervoor dat miljoenen mensen kunnen bellen en internetten via een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk. Dankzij onze financiële resultaten kunnen we blijven investeren in ons netwerk, in innovatieve producenten en diensten en in onze medewerkers. Tot onze output behoort ook onze impact op het milieu via CO2-uitstoot en afvalstromen. We zetten erop in om die allebei te verlagen en zo een steeds duurzamere organisatie te zijn.  
 
Ons product- en dienstenaanbod blijven we onophoudelijk vernieuwen, in nauwe samenwerking met onze klanten. Dit doen we door hen centraal te stellen en te luisteren naar hun behoeften en verwachtingen. Binnen onze eigen organisatie werken we aan een diverse en inclusieve werkomgeving, die een afspiegeling is van de samenleving en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Tot slot bieden we al onze klanten en medewerkers een veilige en beschermde digitale omgeving, waarin hun veiligheid en privacy gewaarborgd is. 

ONZE IMPACT

Met onze activiteiten hebben we impact op de maatschappij en creëren we economische, sociale en ecologische waarde. In 2020 hebben we onze maatschappelijke ambities voor 2025 geformuleerd. Onze ambitie is om twee miljoen mensen vooruit te helpen met onze technologie, en onze impact op het milieu te halveren. Daarnaast zetten we ons met de People Planet Progress-strategie in op een duurzame inkoop van diensten en producten, op gelijke kansen in een digitale samenleving, op technologische oplossingen voor de maatschappij, op een gezond milieu en op de verdere ontwikkeling van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur. Voor elk van deze doelen hebben we ambities bepaald en onze impact in concrete getallen uitgedrukt. We dragen met deze strategie ook bij aan het bereiken van acht Sustainable Development Goals in 2030.