Eerlijk en integer werken

Duizenden collega’s die elke dag samenwerken. Die onze miljoenen klanten bedienen. En die producten en diensten inkopen bij een lange lijst leveranciers. Dit alles vraagt niet alleen om heldere gedragsregels, maar ook om bewustzijn ervan bij iedere collega. Zodat we met z’n allen eerlijk en integer werken. Hiermee beschermen we onze medewerkers én de wereld om ons heen.  

GEDRAGSCODE: DE KRACHT VAN HERHALING

In onze gedragscode staat zwart op wit wat we verwachten van iedereen binnen VodafoneZiggo: formeel, informeel en ethisch. Met deze code als uitgangspunt werkt onze afdeling Privacy, Risk & Compliance onophoudelijk aan bewustwording bij alle collega’s. Met hun integriteitsprogramma stimuleren ze een ethische en open cultuur.   

Zo loopt het hele jaar door de interne, ethische campagne ‘We Do / We Don’t’, met elke maand een ander thema in de spotlight. Voor een stevige basis volgen alle nieuwe medewerkers een e-learning in ethisch handelen. Ze leren dan over onderwerpen als privacy, veiligheid, anti-corruptie en omkoping, mededingingsrecht, en gezondheid en welzijn. Vanaf 2022 doorlopen alle collega’s bovendien een jaarlijkse opfriscursus. Precies: de kracht van herhaling. Collega’s en teams voor wie deze onderwerpen extra relevant zijn, krijgen aparte aanvullende trainingen.  

 

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Resultaat 2019

% medewerkers die module gedragscode heeft doorlopen 

100%

100%

93%

% externe inhuur die module heeft doorlopen 

100%

100%

0%

# trainingsuren [e-learnings gedragscode, anti-omkoping, privacy, security, mededingingsregels, health & safety]

12.700

12.700 

11.400 

SPEAK OUT: EEN OPEN CULTUUR

Kun je misstanden, overtredingen en niet-integer gedrag helemaal voorkomen? Helaas niet. Daarom is een veilige en open bedrijfscultuur zo belangrijk. Waarin elke medewerker een melding durft te doen, in het volle vertrouwen dat we hen goed beschermen. Zo’n melding doen kan op verschillende manieren, die we samen ‘Speak Out’ noemen. Intern kan dit bij leidinggevenden en bij de afdelingen Security, Compliance of HR. Voor een anonieme melding is een externe meldtool beschikbaar. Hiervoor introduceerden we in 2021 een nieuwe applicatie: Whispli. Die maakt een volledig veilig en anoniem contact mogelijk tussen melder en behandelaar. Daarnaast hebben we nog een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.  

Over openheid en melden gesproken: al onze medewerkers moeten eventuele cadeaus, uitnodigingen en mogelijke belangenverstrengelingen registreren. Zo houden we alles transparant en beschermen we ook onze collega’s, onze organisatie én relaties.  

In 2021 zijn er 29 meldingen binnengekomen bij onze externe vertrouwenspersoon. De externe meldtool is 6 keer gebruikt. En de afdeling Security ontving 20 meldingen van mogelijke overtredingen van onze gedragscode. We hebben al deze meldingen opgevolgd door onderzoek in te stellen volgens onze protocollen. En we houden de melders natuurlijk op de hoogte van de vorderingen.   

 

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Aantal speak out meldingen  

7

12 

EEN EERLIJKE WAARDEKETEN

In 2021 publiceerden we onze Human Rights Statement. Hierin leggen we beloftes vast over hoe we omgaan met medewerkers, leveranciers en de hele samenleving om ons heen. We onderstrepen zo ook onze commitment om in de hele keten op de meest ethische en duurzame manier te handelen. Van kinderarbeid tot omkoping: we willen onze waardeketen vrij houden van alle mogelijke misstanden. Dit sluit aan op onze Code of Sustainable and Ethical Purchasing. Dus screenen wij al onze leveranciers via verschillende processen, waaronder vragenlijsten en tools. We zorgen dat we risico’s bij leveranciers ontdekken en samen passende maatregelen nemen – of afscheid nemen als er geen goede oplossing volgt.